Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

Regulamin konkursu „PIĘKNA ZMIANA z HAFILLER”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Piękna Zmiana z Hafiller” jest Estivita z siedzibą w Sosnowcu, ul. Teatralna 9 lok.909

NIP 6441116918, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Estivita ul. Teatralna 9 lok. 909

NIP: 6441116918, zwany dalej „Fundatorem”.

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresami: www.estivita.pl; https://www.facebook.com/estivitabeauty/ oraz https://www.instagram.com/estivitabeauty/ w dniach od 17.12.2019 roku do 3.01.2020 roku. Realizacja Konkursu z wyłonionymi uczestniczkami odbywać się będzie wg terminów podanych w niniejszym regulaminie.
 2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja zdjęć najkorzystniej ukazujących działanie wypełniaczy Hafiller oraz wyróżnienie i promocja Salonów pracujących na w/w marce.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.estivita.pl

II ZASADY KONKURSU

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie gabinety medycyny estetycznej / salony kosmetyczne, korzystające z produktów marki Hafiller, prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem osób/podmiotów wymienionych w pkt. 13 Zasad Konkursu określonych w Regulaminie.
 2. Salony, spełniające warunek zawarty w pkt 1., mogą zgłosić swój udział w konkursie przesyłając zdjęcie na adres email (biuro@estivita.pl), w wiadomości na profilu fb lub bezpośrednio u przedstawiciela marki Hafiller. Zgłoszenie przyjmowane są do 23.12.2019 roku.
 3. Klientki korzystające z usług salonów biorących udział w Konkursie, mogą wziąć w nim udział wyłącznie za pośrednictwem Salonu, poprzez wyrażenie pisemnej zgody na publikację wizerunku na stronach firmy Estivita. Wyrażenie zgody określa niniejszy Regulamin.
 4. Osoba wykonująca zabieg w Salonie biorącym udział w Konkursie lub pracownik Salonu jest zobowiązana do poinformowania Klientki o możliwości wzięcia przez nią udziału w Konkursie „Piękna Zmiana z Hafiller” przy użyciu produktu marki Hafiller oraz przedstawieniu jej wszystkich zasad i warunków Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy pomyślnie przejść etap weryfikacji zgłoszeń, który określa niniejszy Regulamin.
 6. Lista Salonów biorących udział w Konkursie, a tym samym spełniających warunki określone w pkt. 1 a, oraz w pkt. 2., dostępne są na stronie Organizatora Konkursu: https://www.facebook.com/estivitabeauty/
 7. Na konkurs należy wysyłać zdjęcie osób, które poddały się zabiegowi z użyciem wyłącznie produktów marki Hafiller.
 8. Salony biorące udział w Konkursie winny przesłać jedno zdjęcie będące kompilacją wyglądu określonego obszaru twarzy przed oraz po zabiegu, które stanowi podstawę do wyłonienia zwycięzcy jak również pisemną zgodę Klientki na publikację wizerunku na stronach firmy Estivita (www.estivita.pl; https://www.facebook.com/estivitabeauty/ oraz https://www.instagram.com/estivitabeauty/). Dodatkowo należy podać rodzaj oraz ilość użytego do zabiegu produktu Hafiller.
 9. Liczba Salonów biorących udział w Konkursie jest nieograniczona. Warunki określa niniejszy Regulamin.
 10. Salony biorące udział w konkursie wyrażają niniejszym nieodpłatną zgodę na publikację wszelkich materiałów zawierających m.in. identyfikację wizualną, nazwę firmy, adres siedziby firmy, dane osobowe właściciela oraz osób wykonujących zabieg. Na powyższą okoliczność Salony biorące udział w Konkursie muszą podpisać stosowne niezależne oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – wyrażenie zgody w w/w zakresie, w tym podpisanie w/w oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 11. Klientka biorąca udział w Konkursie wyraża niniejszym nieodpłatnie zgodę na publikację wszelkich materiałów zawierające m.in. wizerunek. Na powyższą okoliczność Uczestniczki Konkursu muszą podpisać stosowne oświadczenie, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – wyrażenie zgody w w/w zakresie, w tym podpisanie w/w oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 12. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione oraz brak któregokolwiek z elementów wchodzących w skład dokumentacji zmiany z wykorzystaniem produktu Hafiller nie będą brały udziału w Konkursie.
 13. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

III ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

 1. Nadesłane zdjęcia do 23.12.2019r zgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną opublikowane dnia 24.12.2019r na stronie https://www.facebook.com/estivitabeauty/ Do dnia 2.01.2020r do godziny 23:59 jest włączona możliwość polubienia zdjęcia. Zwycięzcą zostanie właściciel Salonu, którego zdjęcie zdobędzie największą ilość polubień / Like’ów.
 2. Warunkiem realizacji prawa do nagrody, jest podanie w zgłoszeniu oraz dokumentacji
  z metamorfozy danych kontaktowych Salonu, w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych Regulaminem zgodnie z załącznikiem nr 3.

IV NAGRODY

 1. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu jak również za wszelkie zmiany tych danych.
 3. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 4. Nagrodą dla salonów biorących udział w konkursie jest udział w warsztatach masterclass z dr Sitanovichem dnia 27.01.2020r o wartości 1900 zł

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest firma Estivita z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 9 lok. 909

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@estivita.pl
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 5. a) sprostowania danych,
 6. b) usunięcia danych,
 7. c) ograniczenia przetwarzania danych,
 8. d) przenoszenia danych,
 9. e) wniesienia sprzeciwu,
 10. f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 2. a) imię i nazwisko,
 3. b) adres e-mail,
 4. c) numer telefonu.

 

 1. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
 2. a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
 3. b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub KRS).

 

 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 3. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 4. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do pobrania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3